دیگه یواش یواش دارم فکر میکنم که اگه عوضی باشم بهتره .


دیگر نه "شلوار پاره" نشانه ی "فقر" است ....


نه "سکــوت" علامت "رضــایت"....

دنــیـــــــــــــــای غـــریـبـیــست

ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده اند

و "عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش....