کسی چه میداند . شاید ( یـــــاسیــــن ) همان ( یــــــا حــســیــن بــی ســر ) باشد