صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید ...
امسال روزه می گیری؟


اگر خدا بخواهد ...


من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟

 همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند !

_____________________________________________________

 پیشاپیش به میهمانی خدا خوش آمدیم

 برچسب‌ها: میهمانی